Duurzaamglas.nl

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas stimuleert de kringloop van glazen verpakkingen. Het doel is het sluiten van de kringloop door middel van brongescheiden inzameling via de glasbak, tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk milieurendement. Daartoe ondersteunt SDV alle partijen die zijn betrokken bij de productie, de afzet, het gebruik, de inzameling, recycling en het hergebruik van glasverpakkingen.

Monitoring Verpakkingen 2018

De monitoringsrapportage verpakkingen, opgesteld door Nedvang in opdracht van Afvalfonds Verpakkingen, bevat de rapportage over het behalen van de recyclingdoelstellingen zoals vastgelegd in de artikelen 2 en 4 van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.

 

 


SDV is aangesloten bij Stichting Materiaalorganisaties. De materiaalorganisaties zetten zich gezamenlijk in voor het optimaliseren van de levenscyclus van verpakkingen en het bevorderen van een optimale inzameling en recycling, resulterend in een zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en materialen. Sinds haar oprichting in 2014 is StiMo een prominente gesprekspartner richting partijen waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

SDV is behalve in StiMo rechtstreeks vertegenwoordigd in:

  • Nedvang en Stichting Afvalfonds Verpakkingen, Expertgroep Glas
  • Publiekscampagne 'Glas in 't Bakkie', Stuurgroep Glas
  • Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG).

SDV neemt deel in:

  • Stichting Afvalfonds Verpakkingen
  • Nedvang
  • Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

VANG-HHA: Van Afval Naar Grondstof - huishoudelijk afval: afvalscheiding, preventie, grondstofketens sluiten 

Het programma VANG-hha is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de doelstelling van maximaal 100 kilo restafval per inwoner en 75% afvalrecycling te realiseren, op weg naar een circulaire economie. 

 

 

 

 

Glasrecycling

Glas kan oneindig worden hergebruikt, maar hoe gaat dit nou precies in zijn werk? Download hier de infographic "Kringloop van de glazen verpakking"